Deseta isporuka potrepština u sklopu projekta „Suzbijanje siromaštva i promicanje socijalne uključenosti kroz zapošljavanje ciljne skupine žena u lokalnoj zajednici na području Općine Čeminac“, kodni broj UP.02.1.1.05.0344 bila je na dan 19. siječnja 2022. godine dobavljača SAPONIA d.d. Nastavno na isporuku, obavila se redovna kontrola pristiglih artikala od strane Koordinatorice projekta. Nakon provedene kontrole i isporuke, obavilo se sortiranje i slaganje artikala u pakete. Složeno je 60 paketa koji će u narednim danima biti isporučeni krajnjim korisnicima.